Home


Privacy

 

Creabel gebruikt GEEN COOKIES. Wij willen ons niet inlaten met uw privé leven. Wij verzamelen geen privégegevens van onze lezers en kunnen die zodoende ook niet aan derden doorgeven, laat staan verkopen. Die filosofie zet er ons ook toe aan om geen reclamebedrijven, via onze website, toe te laten om voor hun doeleinden uw surfgedrag te onderzoeken.

Al onze services zijn volledig gratis en de inhoud van onze site is puur informatief. Indien de inhoud van onze website aantoonbare (bewijsbare) fouten zou bevatten, verwijderen wij deze zo snel mogelijk als u ons daarvoor het bewijs kan leveren.

Eventuele e-mail communicatie op uw initiatief, blijft strikt persoonlijk tenzij  er op uw vraag of met uw medeweten derden worden gecontacteerd.

 

 

Voorwoord

Beste lezers,

Hoewel ik creationist ben in hart en nieren, heb ik me een tijdje minder met het creationisme bezig gehouden. God had mijn aandacht namelijk een hele tijd verlegd naar wat veel mensen dikwijls noemen “het einde der tijden”. Vanwege mijn religieuze achtergrond lag mijn focus op het boek “Openbaring” of “Apocalyps”. Daar gaat het niet over hoe de wereld geschapen werd,  maar over een zeer bewogen fase in de (toekomende)  loop van de mensheid, die in het Oude Testament profetisch beschreven wordt als “de dag de Heren”. Deze “dag” zou ik nu, na veel (taal)onderzoek, het liefst beschrijven als een periode van oordeel. Bij een oordeel hoort een set van wetten, die de rechtmatige basis vormen voor dat oordeel. En tot mijn verbazing toonde God me een merkwaardige passage:

 Openbaring 14:6  En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7  en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.(NBG)

Tot nu toe heeft mijn studie me getoond dat God rechtvaardige mensen zoekt in elke taal en natie en stam en volk op de aardbol. En één van de eigenschappen van die mensen moet zijn dat ze de Schepper van hemel en aarde vrezen. Dit is – volgens dit vers - een eeuwig evangelie – een altijd voortdurende, blijde boodschap. Het is geen uitvindsel van creationisten.

Gelukkig zijn er nogal wat godsdiensten voor wie de Schepper God is. Daarom was ik blij verrast met dit eeuwig evangelie. Het vrezen van de Schepper God maakt de zaak des te interessanter omdat het hier over een oordeel gaat door de Maker, de rechtmatige Persoon, om te zien of Zijn maaksel beantwoordt aan Zijn wensen . Zijn naam wordt niet genoemd ("god" is geen eigennaam, maar de naam van een ambt), maar wel één van Zijn machtigste daden: de schepping. Op deze manier wordt er geen onderscheid in godsdienst gemaakt, zolang men  de Schepper maar als God herkent.

Jezus heeft het in de Bijbel (Matteus 25 vanaf vers 31) over dit komende oordeel van de mens. In Zijn verhaal worden de mensen gescheiden op basis van hun werken. Daarbij betrekt Jezus zowel het lijden als de liefde en de hulp, geboden aan onze medemens, op Zichzelf.

Mat 25:35  Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, ...

Dat betekent dat God door Jezus zowel het lijden als de goede werken van ieder mens t.o.v. zijn medemens aanvoelt, net zoals wij in ons lichaam van elk deeltje (elke cel) druk, pijn, koude, warmte of aangename streling kunnen voelen. Maar het betekent ook dat God van ons verwacht dat we ten opzichte van ieder mens op aarde, liefde en medeleven betonen.

Als het oordeel daarover gaat, hoeveel belang heeft dan onze theologie, of nog een stap verder: onze geloofsovertuiging? Weinig, want onze vruchten worden geoordeeld, niet de plaats waar we als boom staan of hoe we er als boom uitzien. Die  vruchten zijn het gevolg van ons denken. En een deel van de basis voor ons denken wordt door de hierboven geciteerde engel  (boodschapper) gegeven. En dat is waar deze site over gaat: We zijn geschapen door God, het Opperwezen, dat niemand rechtstreeks met eigen  ogen kan zien, maar wiens bestaan wel blijkt uit de complexiteit en schoonheid van de natuur.  Veel mensen willen hiervan niet weten omdat ze denken dat God hun vrijheid zal benemen. Zo is het echter niet, het is net andersom. Als je leeft op de manier die je Maker heeft voorzien, bespaar je jezelf heel wat problemen. Bovendien maakt het je Maker blij. Deze principes zijn universeel; kijk maar hoe het bij jezelf gaat:  als je zelf een fiets zou bouwen en hij rijdt (nog) niet, kan je hem niet gebruiken. Hij is nutteloos en een zorgenkind tot op het moment dat je al zijn functies in orde krijgt of tot je hem bij het oud ijzer gooit als een waardeloze investering van tijd en moeite.

In je eigen leven heb je de kans om van jezelf een bruikbare, bestuurbare, aangename fiets voor je Schepper te maken. Maak daarvan gebruik zodat je niet in de smeltoven van het oud ijzer terecht komt!

En natuurlijk wil God je niet herleiden tot een fiets: Hij heeft veel grotere plannen met je!

Op deze site vind je informatie over hoe we met degelijk onderbouwde wetenschappelijke kennis, bij nader onderzoek, toch telkens weer moeten toegeven dat er een Schepper is. Toeval kan deze wereld en het leven daarop niet voortbrengen, daarvoor is alles veel te complex. En duizenden of miljoenen jaren van evolutie kunnen evenmin enige vooruitgang brengen tenzij er Iemand (of een systeem) is die de ervaring en kennis kan vatten en omzetten om een plan tot uitvoering te brengen. En zo belanden we dan toch weer bij de God, die ons gemaakt heeft.

Geloof in de God die de mensen gemaakt heeft, niet in de god die mensen gemaakt hebben.

                                              Alphonse Karr - Frans schrijver en redacteur van Le Figaro 1808-1890

Wij wensen u veel lees-  en studiegenot, maar vooral een geopende weg waarop je jouw Maker kan leren kennen – en die weg is voor iedereen anders.

rm

Onze activiteiten

De doelstelling van CreaBel is het georganiseerd bekend maken van feiten rond de schepping. Wij zijn van mening dat een Schepper verantwoordelijk is voor het ontstaan van  hemel en aarde en het leven daarop, en dat alle eer daaromtrent aan Hem toekomt - steeds meer natuurkundige, geologische en archeologische feiten staven deze gedachte. Door de constante druk van de media is het in onze westerse maatschappij niet zo bekend dat dit wetenschappelijk onderbouwd kan worden en daar willen wij wat aan doen.

Wat kan u van Creabel verwachten?

Op onze site vind u:

Een korte verklaring van de scheppingstheorie

Een verklaring van wat wij onder intelligent design verstaan

Feiten die het creationisme ondersteunen

Voorbeelden van intelligent design en (ontwerp) methodes

Feiten die het evolutionisme doen wankelen

Bijbelse uitspraken die de gelovige er moet toe aanzetten om een overtuigd creationist te worden.

Niet met creationisme bekend?

Indien u voor de eerste maal in contact komt met intelligent design of creationisme en u meer wil weten, dan raden wij u aan om eerst de tijd te nemen om een overzicht te krijgen in deze veel omvattende materie: We stellen u  namelijk een nieuw wereldbeeld voor en dit is zeer ingrijpend. Het evolutionistische wereldbeeld zit bij de gemiddelde Belg of Nederlander zo diep geworteld in het denken dat u mogelijk meer dan eens zult steigeren bij wat u hier leest. Toch zijn er in de wereld miljoenen mensen die het creationistische wereldbeeld aanhangen en die net als u nuchter kunnen denken en, hun dikwijls technische of wetenschappelijke taak in deze wereld vervullen. Daarom start hier een geestverrijkende reis. Voor hen die hier voor open staan of nieuwsgierig zijn: Een lessenpakket creationisme!

To top

Jesus Christ

Wil u meer weten over Jezus: klik hier

Jesus christ, jeshua, morgenster, morningstar,alfa, omega

Weet meer!

Een website is vrij statisch, hier vind je een basis voor je "scheppingskunde", we doen ons best om up to date te blijven. Maar de laatste nieuwtjes zal je hier niet vinden. Wie de ontwikkelingen van de wetenschap en de betekenis daarvan voor het scheppingsmodel op de voet wil volgen, raden we aan een kijkje te nemen in het magazine dat in 2010 in Nederland het licht zag: Weet.